wingelogo


 

Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

KMA är en central del av vår verksamhet där inget tas för givet eller lämnas åt slumpen.

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i våra byggprojekt där våra platschefer har ett särskilt ansvar och kompetensutvecklas kontinuerligt inom området.

För att säkerställa vårt arbetssätt valde vi 2014 att certifiera oss enligt BF9K som idag bytt namn till BKMA. BKMA är ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen.

Certifieringen finns som en trygghet både för våra kunder och för våra anställda och syftar till att säkerställa byggnation med hög kvalitet, bra miljöprestanda och en god arbetsmiljö för alla inblandade.

Vi tar årligen fram mätbara KMA-mål, följer upp resultat mot målen och mäter effekten av de förändringar vi genomför i interna revisioner, kundundersökningar och medarbetarundersökningar.
 
Kvalitet
Kvalitén är viktig för oss och våra kunder, att tidsplaner hålls och att vid slutbesiktning ha noll fel och långsiktig kvalitet.

Vi genomför kontinuerligt kundundersökningar som fokuserar på förväntningar och förtroende. Verksamheten genomsyras av ett ständigt fokus på kundnöjdhet, ständig utveckling och förbättringar. 
 
Miljö
Miljöarbetet är viktigt för våra kunder och oss som företag, under de senaste åren har vi genomfört ett antal projekt i enlighet med kraven för Miljöbyggnad enligt Sweden Green Building Council. Vi har vårt fokus på hållbara materialval, effektiv avfallshantering, minskad klimatpåverkan och en effektiv resursanvändning.

Vi arbetar aktivt med produktvalsfrågor i samband med projektering och förutom ekonomiska och funktionella aspekter så ska alltid miljöhänsyn vägas in i valet av produkt. För att bevaka aktuell tillämpning lagstiftning följer vi löpande utvecklingen på området och kommunicerar nyheter och lagändringar internt. Samtliga medarbetare har genomgått en miljöutbildning och vi har en intern miljöbyggnadssamordnare.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljön är viktig för våra medarbetare. Ett led i att skapa säkra arbetsplatser är att våra medarbetare kontinuerligt uppdaterar sin utbildning inom arbetsmiljöområdet enligt en fastställd individuell utbildningsplan. Vi vill att alla ska trivas, känna respekt för varandra och komma hem från arbetsplatsen med liv och hälsa i behåll. Det är våra medarbetares prestationer som i slutändan skapar värden och utgör företagets viktigaste resurs.

För att bekräfta vårt förändrings- och förbättringsarbete genomförs årligen en revision av ett oberoende revisionsorgan utsett av BKMA.

Enligt lagen om visselblåsning erbjuder Winge en säker kanal för att rapportera oegentligheter.
Rapportering till en visselblåsare skall erbjuda skydd för repressalier.  Winges skyddsombud Andreas Nordsten är utsedd att ta emot och hantera visselblåsning.
Andreas har tystnadsplikt och agerar som en medlare vid visselblåsning.
Kontaktuppgift: Andreas Nordsten:  andreasnordsten @ hotmail com.

 
Hållbart byggande
Vi samarbetar med yrkesskolor och tar emot lärlingar och praktikanter, har säkra arbetsplatser, är transparanta och kommunikativa med kunder, medarbetare och samarbetspartners. Vi sponsrar och ger stöd till ideella- och välgörenhetsorganisationer samt att vi är ett öppet och inkluderande företag som tar sitt ansvar.

Vi arbetar för en sund och rättvis konkurrens, efterlever våra interna policys, riktlinjer och uppförandekoder såväl som Byggföretagens uppförandekod.

Vi använder oss av smart resursanvändning och effektiva transporter, har ett aktivt arbete med att minimera avfall och öka materialåtervinning och använder oss av Byggvarubedömningen vid val av kemikalier och byggvaror.

Vill du veta mer om vårt KMA-arbete kontakta oss.